🔒
Serdecznie witam u Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENnlFRIThuČeskyRU

Warunki zakupu

PRÄZI-FLACHSTAHL AG / PRÄZI-FÖRDERTECHNIK GmbH / PRECIZ s.r.o. / CONTAREX Agrotechnika Kft. / UNIEMETAAL B.V.

stan 01.11.2009

Warunki zakupu pobierz PDF

1. Oferty
Dostawca składając ofertę musi ściśle przestrzegać warunków zapytania ofertowego w zakresie rodzaju, ilości i właściwości. Ewentualne odchylenia muszą być jasno wyrażone. Podanie oferty jest bezpłatne.

2. Udzielenie zlecenia
Zamówienia i uzgodnienia są obowiązujące tylko wtedy, gdy Zamawiający zlecił je na formularzach zamówieniowych z odpowiednim podpisem oraz gdy zostaną one potwierdzone w ciągu 10 dni przez Dostawcę. Zmiany zamówienia wymagają takiej samej formy. Jeżeli zlecenie nie zostanie potwierdzone w uzgodnionym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy. Przeniesienie zamówienia na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego. Zmiany w produkcji lub jej reorganizacja ze strony Dostawcy, które skutkują zmianą specyfikacji, rysunków technicznych lub standardów jakości lub w jakikolwiek inny sposób wpływają na bezpieczeństwo eksploatacji i sprawne działanie produktów Zamawiającego, są możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści potwierdzenia dostawy obowiązują niniejsze Warunki Zakupu również wtedy, gdy Zamawiający nie wyrazi sprzeciwu wobec nich. Rozbieżne warunki obowiązują jedynie wtedy, jeżeli Dostawca w odrębnym piśmie wyraźnie zwrócił na nie uwagę, a rozbieżność ta została wyraźnie zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. Jeżeli Dostawca w odrębnym piśmie poinformuje o rozbieżnościach, Zamawiający ma prawo do wycofania zamówienia i nie może to być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec niego.

3. Terminy dostaw i realizacji
Dostawa jest realizowana w podanych przez Zamawiającego w zamówieniach, poszczególnych żądaniach wysyłki lub planach dostawy terminach, które są uwarunkowane produkcją seryjną i stanowią istotny element niniejszej umowy. Terminy dostaw są obowiązujące również w przypadku, gdy Dostawca w przeciągu 5 dni nie wyrazi sprzeciwu dot. odwołania zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku nieterminowej wadliwej dostawy, Zamawiający może według własnego uznania zażądać dostawy dodatkowej lub dostawy dodatkowej wraz z odszkodowaniem za opóźnienie wykonania usługi bądź, po ustaleniu i bezskutecznym upływie rozsądnego terminu dodatkowego, zamiast wykonania usługi, odszkodowania z powodu niewykonania świadczenia bądź odstąpienia od umowy. Przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi nie oznacza odstąpienia od dalszych roszczeń z tytułu opóźnienia. Nawet w przypadku gdy przekroczenie terminu nie nastąpiło z winy Dostawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli konieczność szybkiej dostawy podyktowana jest koniecznością dotrzymania innych własnych terminów. Dostawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o przewidywalnych opóźnieniach dostaw z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Warunki i terminy płatności
Płatność jest realizowana w przeciągu 14 dni od otrzymania faktury z 3% skontem lub w ciągu 90 dni bez potrąceń za pomocą przelewu bankowego, czeku, akceptu lub weksli klienta. Jeżeli towar dotrze później niż faktura, termin dla zastosowania skonta związany jest z datą otrzymania towaru. W przypadku ciągłych dostaw Zamawiający ma prawo, nawet gdy dla każdej poszczególnej dostawie wystawiona została oddzielna faktura, bez bez uszczerbku dla istniejących dodatkowych ustaleń, zsumować kwoty płatności na końcu każdego tygodnia, bez utraty prawa do odliczenia ustalonego skonta. Również w przypadku realizacji płatności w formie akceptu lub weksli klienta prawo do skonta zostaje zachowane. Reklamacje dostawy są podstawą do wstrzymania płatności ze strony Zamawiającego. Poza tym Zamawiający jest uprawniony do zaliczenia swoich wierzytelności na poczet dalszych dostaw. Cesja na rzecz osób trzecich wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego.

5. Opłaty transportowe, opakowania, ubezpieczenie i przejście ryzyka
Dostawy realizowane będą do zakładu Zamawiającego bez dodatkowych opłat, łącznie z opakowaniem i opłatą transportową, o ile nie ustalono inaczej na piśmie. Ryzyko związane z dostawą towarów ponosi w każdej okoliczności Dostawca. Dla wszystkich klauzul handlowych obowiązują reguły Incoterms 2000 W przypadku dostaw „z zakładu producenta”:

a) realizowanych za pośrednictwem poczty, poczty ekspresowej lub wysyłanych jako przesyłki drobnicowe w transporcie kolejowym ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie przekazania materiałów na poczcie, kolei lub. w inneym miejscu wysyłkowym.
b) realizowanych przez transport samochodem ciężarowym lub wagonem kolejowym ryzyko przechodzi na Zamawiającego w chwili zakończenia prawidłowego załadunku materiałów na środek transportu.

Zwrotu opakowań dokonuje się tylko w przypadku, gdy zostało to wcześniej ustalone i gdy ich wartość została podana w zawiadomieniu o przesyłce.

6. Kontrola przyjmowanych towarów i kontrola jakości
Dostawca jest zobowiązany do dokładnej kontroli jakości i ilości wychodzącego towaru jeszcze przed jego wysłaniem. Jeśli takie żądanie zostanie wpisane w zamówieniu, to odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie kontroli stają się częścią składową całej dostawy. W przypadku zamówień na wagę każdą pozycję należy wykazać osobno. Kontrole przyjmowanych towarów pod względem liczby dostarczonych sztuk, ich wymiarów i masy, wykonywane przez Zamawiającego na zasadzie próbki losowej uznaje się za wystarczające; zobowiązania gwarancyjne Dostawcy wynikające z punktu 9 nie zostają przy tym naruszone. Odbiór dostaw odbywa się z zastrzeżeniem przeprowadzenia kontroli w zakresie oceny prawidłowości i przydatności. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Zamawiającego dotyczące jakości.

7. Gwarancja
Wymaga się, aby towar był zgodny z ustalonymi wcześniej przepisami dot. produktu (normy DIN) pod względem jego wymiarów, jakości itp. Dotrzymanie zgodności ze specyfikacją jest traktowane jako wyraźna gwarancja ze strony Dostawcy.

8. Reklamacja z tytułu wady towaru
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy na piśmie o wadach towaru, jak tylko zostaną one stwierdzone podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Dostawca rezygnuje w tym zakresie z zarzutu zgłoszenia wad po terminie. Uiszczenie kwoty rachunku nie jest równoznaczne z uznaniem dostawy za wolną od wad.

9. Rękojmia
Zamawiającemu przysługują ustawowe roszczenia z tytułu wad w pełnej wysokości; niezależnie od okoliczności Zamawiający ma prawo według własnego uznania domagać się od Dostawcy usunięcia wady lub dostawy nowego towaru. Prawo do odszkodowania, w szczególności prawo do odszkodowania zamiast usługi jest wyraźnie zastrzeżone. Zamawiający może sam usunąć wadę na koszt Dostawcy, jeżeli istnieje ryzyko z powodu zwłoki lub jeżeli zachodzi tego pilna potrzeba. Okres przedawnienia wynosi 24 miesiące od momentu przejścia ryzyka. W przypadku dostaw zastępczych lub usunięcia wady okres rękojmi biegnie na nowo. Przyjęcie bądź zatwierdzenie przedstawionych rysunków technicznych nie oznacza rezygnacji z roszczeń z tytułu rękojmi. W pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy prawne. Dostawca przejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP lub zaleceń dot. bezpieczeństwa wydanych przez stowarzyszenia branżowe i Urząd Nadzoru Gospodarczego . Dostawca gwarantuje, że na skutek jego dostaw i ich wykorzystywania nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich. Nie narusza to dalszych ustawowych roszczeń Zamawiającego. W przypadku gdy strona trzecia dochodzi roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw ochronnych, Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia go z odpowiedzialności z tytułu tego roszczenia na pierwsze jego żądanie, w tym z wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń przez osobę trzecią lub z obroną przed tymi roszczeniami. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu tego zwolnienia wynosi 3 lata licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o dochodzeniu roszczeń przez stronę trzecią, nie później jednak niż w terminie 10 lat od dnia dostarczenia towaru.

W przypadku gdy strona trzecia dochodzi roszczeń o odszkodowanie wobec Zamawiającego z tytułu uszkodzenia produktu, za które odpowiedzialny jest Dostawca, jest on zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń ze strony osoby trzeciej łącznie z kosztami związanymi z obroną przed tymi roszczeniami, jeżeli przyczyna leży po stronie nadzoru i organizacji Dostawcy. Jeżeli Zamawiający z powodu wystąpienia szkody w myśl poprzedniego akapitu jest zmuszony do przeprowadzenia akcji serwisowej, Dostawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszystkie związane z nią koszty, Nie narusza to dalszych ustawowych roszczeń Zamawiającego.

10. Obowiązek dostarczania części zamiennych
Dostawca zobowiązuje się dostarczać części ulegających zużyciu przez minimum 10 lat oraz inne części zamienne przez przynajmniej 7 lat począwszy od ostatniej dostawy.

11. Środki produkcji / udostępnianie materiałów
Środki produkcji, takie jak modele, wzory, matryce, narzędzia, szablony, rysunki techniczne itp., które Zamawiający udostępnił Dostawcy lub które zostały wyprodukowane na podstawie wytycznych i na koszt Zamawiającego, jak również udostępnione bezpłatnie w ramach zlecenia materiały i środki pomocnicze do obróbki i przetwarzania, są i pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą być w żaden sposób przekazywane ani udostępniane bez jego pisemnej zgody osobom trzecim, ani też wykorzystywane na rzecz osób trzecich. To samo dotyczy przedmiotów, które zostały wyprodukowane przy użyciu wymienionych powyżej środków produkcji, jak również tych środków produkcji, za które Zamawiający pokrył jedynie proporcjonalną część kosztów. Dostawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie. Jest on zobowiązany do przechowywania materiałów na rzecz Zamawiającego z należytą starannością, a także do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zajęciu, groźbie zajęcia lub jakimkolwiek innym zagrożeniu dla dochodzenia roszczenia. Jeśli udostępnione środki produkcji wykazują jakieś odchylenia, np. między wzorem a rysunkiem technicznym, Zamawiający przed rozpoczęciem produkcji ma obowiązek zwrócić uwagę na te odchylenia.

12. Zastrzeżenie własności
Dostarczony przez Zamawiającego materiał pozostaje w każdym przypadku jego całkowitą własnością, bez względu na to, w jakim stopniu został on poddany przeróbce. W przypadku przeróbki materiału, Zamawiający staje się właścicielem produktów pośrednich lub końcowych i jest uważany za ich producenta zgodnie z § 950 ust. 1 niem. kodeksu cywilnego. Dostawca jest jedynie przechowawcą materiału. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy nowe produkty mają większą wartość niż dostarczone materiały, jednak przetworzony towar stanowi zabezpieczenie Zamawiającego wyłącznie do wysokości wartości dostarczonych materiałów objętych zastrzeżeniem własności.

13. Pracownicy zewnętrzni
Pracownicy firm trzecich zatrudnieni na terenie Zamawiającego mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów wewnętrznych. Rozliczenie odpracowanych godzin odbywa się wyłącznie na podstawie podpisanej przez zleceniobiorcę Zamawiającego karty pracy. Za ewentualne wypadki odpowiedzialność ponosi Dostawca.

14. Siła wyższa
Wszelkiego rodzaju zakłócenia produkcji, strajki, lokauty lub inne okoliczności, które ograniczają lub wpływają niekorzystnie na proces realizacji zamówienia, uprawniają Zamawiającego do odroczenia przejętych zobowiązań związanych z jego odbiorem bądź do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy. W tym przypadku Dostawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

15. Zachowanie poufności
Dostawca ma obowiązek traktowania zamówień oraz związanych z nimi szczegółów jako tajemnicy handlowej. Dostawca nie może używać danych wynikającymi ze stosunku handlowego do celów reklamy lub promocji.

16. Ochrona danych
Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania uzyskanych w ramach kontaktów handlowych danych osobowych zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych.

17. Miejsce wykonania świadczenia i właściwość miejscowa sądu
Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba zakładu, dla którego przeznaczona jest dostawa. Miejscem sądu właściwego dla wszystkich zakładów jest Everswinkel. W związku z tym sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Warendorfie lub Sąd Okręgowy w Münster. Zamawiający ma jednak prawo zwrócić się do sądów właściwych miejscowo dla siedziby Dostawcy. Wyklucza się stosowanie przepisów Konwencji Haskiej z 1 lipca 1964 r. o prawie jednolitym dla międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych oraz Konwencji ONZ z 11 kwietnia 1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zastosowanie ma prawo Niemieckiej Republiki Federalnej.

18. Częściowa nieskuteczność
Nieskuteczność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków nie narusza skuteczności pozostałych przepisów.

menu
PRÄZI wykorzystuje pliki cookie w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Klikając „OKAY“, bez dokonywania zmian w zakresie plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie. W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać naszą wytyczną dotyczącą plików cookie.
OKAY