🔒
Van harte welkom bij Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENFRITplhuČeskyRU

Inkoopvoorwaarden

PRÄZI-FLACHSTAHL AG / PRÄZI-FÖRDERTECHNIK GmbH / PRECIZ s.r.o. / CONTAREX Agrotechnika Kft. / UNIEMETAAL B.V.

Versie op 01/11/2009

Inkoopvoorwarden download.pdf

1. Offertes
De leverancier moet zich in de offertes met betrekking tot aard, hoeveelheid en eigenschappen exact aan de voorwaarden van de aanvraag houden en in geval van afwijkingen uitdrukkelijk hierop wijzen. De offertes brengen geen kosten met zich mee.

2. Toekennen van opdrachten
Bestellingen en overeenkomsten zijn slechts bindend wanneer zij op de bestelformulieren van de dopdrachtgever met de correcte handtekening geplaatst en door de leverancier binnen 10 dagen bevestigd worden. Veranderingen van de order moeten op dezelfde wijze gebeuren. Indien er geen bevestiging binnen de gestelde termijn volgt, dan staat het de besteller vrij van het contract af te zien. Een overdracht van de order aan derden is zonder toestemming van de dopdrachtgever niet toegelaten. Productveranderingen respectievelijk wijzigingen in de productie van de leverancier, die tot een verandering van de specificatie, tekeningen of kwaliteitsnorm leiden of op andere wijze invloed hebben op de bedrijfszekerheid en de werking van de producten van de dopdrachtgever, zijn slechts met de voorgaande schriftelijke toestemming van de dopdrachtgever toegelaten. Bij een afwijkende leveringsbevestiging gelden deze aankoopvoorwaarden ook wanneer de dopdrachtgever ze niet herroept. Afwijkingen zijn alleen geldig wanneer de leverancier in een bijzonder schrijven uitdrukkelijk erop gewezen heeft en de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk door de dopdrachtgever erkend werd. Wijst de leverancier in een separaat schrijven op afwijkingen, dan kan de dopdrachtgever de opdracht terugtrekken zonder dat hij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden.

3. Lever- en uitvoeringstermijnen
De levering gebeurt op de door de besteller in bestellingen, afroepen of leverplannen genoemde termijnen die, afhankelijk van de serieproductie, een belangrijk contractueel bestanddeel vormen. Levertermijnen worden ook bindend wanneer de leverancier de afroep van de dopdrachtgever binnen 7 dagen niet herroept. Bij een niet binnen de vastgelegde termijn uitgevoerde gebrekenvrije levering heeft de dopdrachtgever naar eigen keuze het recht om een (na)levering of een (na)levering en schadevergoeding te eisen wegens vertraagde uitvoering in plaats van een schadevergoeding wegens niet-vervulling, evenwel na bepaling en afloop van een redelijke bijkomende termijn te eisen of het recht om van het contract af te zien. De acceptatie van de vertraagde levering of prestatie bevat geen verzaking aan verdergaande aanspraken uit de vertraging. Ook wanneer de leverancier niet verantwoordelijk is voor de overschrijding van de levertermijn, kan de dopdrachtgever zonder hiervoor een bijkomende termijn in acht te nemen van het contract afzien, wanneer het dringende karakter van de levering dit wegens zelf na te leven termijnen vereist. Voorzienbare leveringsvertragingen moeten in een vroeg stadium aan de dopdrachtgever gemeld worden.

4. Betalingscondities
De betaling gebeurt 14 dagen na ontvangst van de factuur met 3 % prijsvermindering voor contante betaling of 90 dagen na ontvangst van de factuur netto, per overschrijving, cheque, eigenaccept of klantenwissel. Komen de goederen later dan de factuur aan, dan is de termijn voor de prijsvermindering gebaseerd op de ontvangstdatum van de goederen. Bij lopende bevoorrading heeft de besteller, ook indien voor elke levering een separate factuur opgesteld wordt, het recht om, onverminderd bestaande bijzondere regelingen, de bedragen telkens op het einde van een week samen te vatten, zonder daarbij de aanspraak op aftrek van de overeengekomen prijsvermindering te verliezen. Ook bij betaling per accept of wissel vervalt de aanspraak van de besteller op prijsvermindering niet. Klachten over de levering geven de dopdrachtgever het recht opeisbare betalingen in te houden. Hij heeft bovendien het recht vorderingen met tegenvorderingen te verrekenen. Afstanden aan derden zijn zonder schriftelijke toestemming van de besteller niet toegelaten.

5. Vracht, verpakking, verzekering en gevarenovergang
De leveringen gebeuren vrij fabriek van de besteller, inclusief verpakking en vracht, voor zover niets anders schriftelijk overeengekomen is. Het risico van de verzending wordt in elk geval door de leverancier gedragen. Voor alle handelsclausules gelden de Incoterms, uitgave 2000. Bij “af fabriek leveringen” gaat het risico op de dopdrachtgever over:

a) Bij post-, express- of spoorverzending met overhandiging van het materiaal aan de post, de spoorwegen resp. de leider van de verzendingsdienst.
b) Bij verzending via vrachtwagen of wagon op het tijdstip van beëindiging van de correcte lading op het transportmiddel.

De terugzending van de verpakking gebeurt alleen wanneer dit is overeengekomen en de waarde ervan in de afleverbon aangegeven werd.

6. Ontvangst- en kwaliteitscontrole
De leverancier is verplicht al voor aanlevering van de producten een omvangrijke controle op kwaliteit en hoeveelheid uit te voeren. Keuringscertificaten zijn, indien bij de bestelling gevraagd, bestanddeel van de volledige levering. Bij gewichtspecifieke bestellingen moet elke positie apart gespecificeerd worden. Onverminderd elke garantieplicht vanwege de leverancier in overeenstemming met deel 9 volstaat vanwege de dopdrachtgever een steekproefsgewijze goederenontvangstcontrole met betrekking tot aantallen, maten en gewichten. De ontvangst gebeurt onder voorbehoud van het onderzoek op juistheid en geschiktheid en voor de rest in overeenstemming met de kwaliteitsvoorschriften van de dopdrachtgever.

7. Garantie
Voor de geleverde waar wordt de naleving van de overeengekomen productspecifieke voorschriften (DIN) betreffende afmetingen, kwaliteiten e.d. vooropgesteld. De naleving van dergelijke specificaties gelden vanwege de leverancier als uitdrukkelijk gegarandeerd.

8. Gebreken
De dopdrachtgever moet gebreken in de levering, zodra zij in het kader van een correcte zakenrelatie vastgesteld worden, onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier melden. De leverancier verzaakt aan het bezwaar van de vertraagde klacht. Betaling van het factuurbedrag betekent niet de erkenning dat de waar geen gebreken vertoont.

9. Vrijwaring
De dopdrachtgever heeft onbeperkt recht op de wettelijke vrijwaring; in elk geval heeft de dopdrachtgever het recht om van de leverancier naar zijn keuze verhelping van de gebreken of levering van een nieuw product te eisen. Het recht op schadevergoeding, vooral het recht op schadevergoeding in plaats van de prestatie, blijft uitdrukkelijk voorbehouden. De dopdrachtgever heeft het recht op kosten van de leverancier de gebreken zelf te verhelpen wanneer er gevaar voor vertraging bestaat of wanneer de levering zeer dringend is. De verjaringstermijn bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de overgang van het risico. Bij vervangende levering of verhelping van gebreken begint de garantieperiode opnieuw. Door acceptatie of goedkeuring van de voorgelegde facturen verzaakt de dopdrachtgever niet aan garantieclaims. Voor de rest gelden de wettelijke bepalingen. Voor het naleven van de ongevalpreventievoorschriften resp. de veiligheidsaanbevelingen van de vakverenigingen, arbeidsinspectie e.a. is de leverancier verantwoordelijk. De leverancier is aansprakelijk voor het feit dat bij de geleverde voorwerpen of bij gebruik ervan geen inbreuken ontstaan op de octrooirechten van derden. Andere wettelijke aanspraken van de dopdrachtgever blijven hierdoor onaangeroerd. Indien de dopdrachtgever wegens de schending van een wettelijk beschermingsrecht door een derde partij aansprakelijk gesteld wordt, verplicht de leverancier zich om de besteller op diens eerste verzoek van deze aansprakelijkheid te vrijwaren, alsook van alle kosten die de dopdrachtgever in verband met de vordering van de derde partij en de verdediging ertegen heeft gemaakt. De verjaringstermijn van dit vrijwaringsrecht bedraagt 3 jaar, gerekend vanaf de kennisname van de dopdrachtgever van de vordering van de derde partij, uiterlijk 10 jaar na de levering van het product.

Indien de besteller vanwege beschadiging van het product, waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, door derden tot een schadevergoeding gevorderd wordt, dient de leveranciers de dopdrachtgever op diens eerste verzoek van alle vorderingen van derden te vrijwaren, inclusief de gemaakt kosten ter verdediging van deze vorderingen, wanneer de oorzaak binnen het machts- en organisatiegebied van de leverancier valt. Moet de dopdrachtgever vanwege een schadegeval in de geest van de vorige paragraaf een product terugsturen, dan is de leverancier verplicht om de besteller alle kosten te vergoeden die ontstaan uit of in verband met het terugsturen van het product. Andere wettelijke aanspraken van de dopdrachtgever blijven hierdoor onaangeroerd.

10. Plicht om reservedelen te leveren
De leverancier verbindt zich ertoe slijtdeelbestellingen nog minstens 10 jaar en andere reservedelenbestellingen nog minstens 7 jaar na de laatste levering uit te voeren.

11. Productiemiddelen / bevoorrading met materiaal
Productiemiddelen zoals modellen, monsters, matrijzen, werktuigen, mallen, tekeningen en dergelijke, die de leverancier van de dopdrachtgever krijgt of die volgens zijn instructies voor zijn rekening door de leverancier geproduceerd werden evenals in het kader van een bestelling aan de leverancier ter be- en verwerking kosteloos ter beschikking gesteld materiaal en hulpmiddelen, blijven het eigendom van de dopdrachtgever en mogen zonder zijn schriftelijke toestemming in geen geval aan derden doorgegeven of op andere wijze ter gebruik overhandigd of voor derden gebruikt worden. Dit geldt ook voor de met behulp van voornoemde productiemiddelen gefabriceerde voorwerpen en voor productiemiddelen, waarbij door de dopdrachtgever slechts proportionele kosten betaald werden. De leverancier is aansprakelijk voor verlies en beschadiging. Hij moet het materiaal voor de dopdrachtgever met de zorgvuldigheid van een koopman bewaren en is verplicht hem onmiddellijk in te lichten wanneer er een inbeslagname plaatsvindt, een inbeslagname dreigt of in geval van andere claims. Indien bij de ter beschikking gestelde productiemiddelen afwijkingen optreden, bijvoorbeeld tussen monster en tekening, dan moet de dopdrachtgever voor het begin van de productie op de afwijkingen gewezen worden.

12. Eigendomsvoorbehoud
Het door de dopdrachtgever aangeleverde materiaal blijft in elk geval zijn onbeperkt exclusief eigendom, onafhankelijk van in welke omvang een bewerking uitgevoerd wordt. In geval van de verwerking verwerft hij het eigendom aan de tussen- en eindproducten, wordt dus als diens fabrikant beschouwd in overeenstemming met §950 Lid 1 BGB. De leverancier is enkel en alleen de bewaarder. Dit geldt ook wanneer de nieuwe producten waardevoller zijn dan de geleverde zaken, maar dient de verwerkte waar voor zekerheid van de dopdrachtgever alleen voor de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

13. Vreemde arbeidskrachten
Op het grondgebied van de dopdrachtgever tewerkgestelde arbeidskrachten van externe firma‘s moeten de geldige bedrijfsvoorschriften naleven. De berekening van de gewerkte uren wordt alleen op basis van uurbriefjes erkend, die door de verantwoordelijken van de dopdrachtgever ondertekend zijn. Voor eventuele ongevallen is de leverancier in zijn verantwoordelijkheidsbereik aansprakelijk.

14. Overmacht
Alle soorten bedrijfsstoringen, stakingen of lock-outs en andere oorzaken of gebeurtenissen, die een beperking of benadeling van het bedrijf van de dopdrachtgever veroorzaken, geven hem het recht de vervulling van aanvaarde afnameplichten uit te stellen of deels of compleet van het contract af te zien. Claims op schadevergoeding kunnen hieruit door de leverancier niet afgeleid worden.

15. Geheimhouding
De leverancier is verplicht bestellingen en de daarmee in verband staande details als zakengeheim te beschouwen. De leverancier mag het feit van de zakenrelaties niet voor reclamedoelen of public relations gebruiken.

16. Bescherming van de privacy
De dopdrachtgever heeft het recht de in het kader van de zakenrelaties ontvangen persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Duitse wet op de bescherming van de privacy te verwerken.

17. Plaats van vervulling en bevoegde rechtbank
Plaats van vervulling is de zetel van de te bevoorraden fabriek. De bevoegde rechtbank voor alle bedrijven is Everswinkel, bijgevolg het Kantongerecht Warendorf of de Arrondissementsrechtbank Münster. De dopdrachtgever heeft echter het recht ook een beroep te doen op de rechtbanken op de zetel van de leverancier. De toepassing van het Kooprecht van Den Haag van 01.07.1964 en de bepalingen van de overeenkomst van de Verenigde Naties van 11.04.1980 over de internationale warenaankoop is uitgesloten. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig.

18. Gedeeltelijke ongeldigheid
De eventuele ongeldigheid van een of meerdere voornoemde bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen en van het contract.

menu
PRÄZI maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze pagina comfortabeler te laten verlopen. Door op 'OKAY' te klikken zonder dat u de cookie-instellingen van uw browser wijzigt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. Lees voor meer informatie onze cookie-richtlijn.
OKAY