🔒
Welcome at Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENnlFRITplČeskyRU

Beszerzési feltételek

PRÄZI-FLACHSTAHL AG / PRÄZI-FÖRDERTECHNIK GmbH / PRECIZ s.r.o. / CONTAREX Agrotechnika Kft. / UNIEMETAAL B.V.

2009.11.01-i állapot

Beszerzési feltételek (Download PDF)

1. Ajánlatok
Ajánlataiban a beszállítónak a típus, a mennyiség és az állapot vonatkozásában pontosan tartania kell magát az ajánlatkérésben rögzített feltételekhez és kifejezetten utalnia kell rá, amennyiben eltérne azoktól. Az ajánlatait köteles díjmentesen adni.

2. Megbízásba adás
A megrendelések és megállapodások csupán akkor bírnak kötelező erővel, ha a megrendelő előírás szerűen elhelyezi az aláírását a megrendelőlapon, a beszállító pedig 10 napon belül visszaigazolja a megrendelés elfogadását. A rendelési megbízás módosításainak is ugyanezek az alaki követelményei. Ha nem érkezik meg határidőre a visszaigazolás, a megrendelő szabadon elállhat a szerződés megkötésétől. A rendelési megbízást csak a megrendelő beleegyezésével szabad másra átruházni. Ha a beszállító már gyártásba helyezte a terméket, csak akkor hajthat végre rajtuk bárminemű, az előírás, a rajzok vagy a minőségi szabványok módosításával illetve egyéb módon az üzembiztonság és működés befolyásolásával járó módosításokat, ha a megrendelő előzőleg írásban kifejezte egyetértését. Ha a beszállító eltérő értelmű visszaigazolást küld, a fenti beszerzési feltételek akkor is érvényben maradnak, ha a megrendelő nem tesz ellenük ellenvetést. Az eltérések csak akkor érvényesek, ha a beszállító írásban kifejezetten rájuk utaló nyilatkozatot tesz, a megrendelő pedig ugyancsak írásban kifejezetten elismeri az eltérés elfogadását. Ha a beszállító írásban eltérésekre utaló nyilatkozatot tesz, a megrendelő visszavonhatja a rendelési megbízást és ezért vele szemben semminemű igény nem támasztható.

3. Szállítási és teljesítési határidők
A szállításra abban az időpontban kerül sor, amelyet a megrendelő megadott a sorozatgyártástól függően a szerződés lényeges alkotórészét képező megrendelésekben, csomagolási listákban vagy szállítási tervekben. A szállítási határidők akkor is kötelező érvényűek, ha a beszállító a megrendelő lehívását követő 7 napon belül nem él ellenük ellenvetéssel. Hiánytalan, de határidőn túli szállítás esetén a megrendelő jogosult (utó-)szállítást vagy (utó-)szállítást és kártérítést kérni a késedelmes teljesítésért ill. a lerögzített méltányos határidő hosszabbítás letelte után a kötelezettség teljesítése helyett a teljesítés elmulasztása címén kártérítést kérni vagy a szerződéstől visszalépni. A késedelmes szállítás vagy teljesítés elfogadása nem egyenlő a késedelemből származó további igények feladásával. Még ha a szállítási határidő túllépésének indoka védhetetlen is a beszállító részéről, a megrendelő határidő hosszabbítás kitűzése nélkül akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha egyébként a határidő saját kötöttsége miatt a leszállítás sürgős volta ezt is kívánná meg. Az előre látható szállítási késedelmeket kellő időben jelezni kell a megrendelő felé.

4. Fizetési feltételek és fizetési határidők
A kifizetésre 3 %-os engedmény esetén 14 nappal, vagy nettó összeg esetén 90 nappal a számla beérkezését követően kerül sor átutalással, csekkel, saját váltóval vagy a vevő váltójával. Amennyiben az áru később érkezik be, mint a számla, a skontó határidő az áru beérkezésétől számítódik. Folyamatban lévő szállítás esetén a megrendelő a fennálló külön szabályozás érvényességének érintetlenül hagyása mellett jogosult összesíteni a fizetendő összegeket az adott hét végén, még akkor is, ha minden egyes szállításról külön számlát állítanak ki, anélkül, hogy ezzel elveszítené a kialkudott skontó levonására irányuló igényét. A megrendelő skontóra irányuló igénye elfogadvánnyal vagy váltóval történő fizetés esetén sem vész el. A szállítmány megreklamálása feljogosítja a megrendelőt az esedékes kifizetések visszatartására. Azonfelül jogosult a követeléseket ellentételező szállításokkal elszámolni. A megrendelő írásos beleegyezése nélkül nem szabad az üzlet teljesítését harmadik félnek átengedni.

5. Fuvar, csomagolás, biztosítás és kárveszély átszállása
Írásbeli megállapodás hiányában a szállítások a megrendelő mindenkori gyártóüzeméig bérmentesítve történnek, bele értve a csomagolást és fuvart is. A kiszállítás veszélyét minden esetben a beszállító viseli. Valamennyi kereskedelmi szokvány esetében a 2000-es kiadású Incoterms van hatályban. A „gyártól bérmentesítve végzett szállítás” esetén a veszély a megrendelőre háramlik át:

a) ha a darabárut postai úton, expressz küldeményként vagy vasúton kívánják útnak indítani és ehhez az anyagot átadják a postának, a vasútnak ill. a szállítást végző szolgáltatónak.
b) amikor tgk-on vagy vasúti kocsiban történő kiszállítás esetén befejeződött az anyag felrakodása a szállítóeszközre.

A csomagolás visszaküldésére csak olyan esetben kerül sor, amikor erről megállapodás született és annak értéke meg van adva a szállítási értesítőben.

6. Átvételi ellenőrzés és minőségellenőrzés
Még a termékek leszállítása előtt a beszállító köteles átfogó minőségi és mennyiségi vizsgálatot végezni. Amennyiben a megrendelés megköveteli, a vizsgálati bizonylatok a teljes szállítmány szerves részét képezik. Súlyspecifikus rendelések esetén minden pozíció egyenként feltüntetendő. A 9. szakasz alapján a beszállító részéről fennálló mindennemű jótállási kötelezettség érvényességének érintetlenül hagyása mellett elegendő, ha a megrendelő a darabszámok, méretek és tömegek tekintetében szúrópróba szerűen ellenőrzi a beérkezett árukat. Az átvételnél a megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a helyesség és alkalmasság tekintetében megvizsgálja a szállítmányt; egyebekben az átvétel a megrendelő minőségi előírásainak alapján történik.

7. Garancia
A leszállított áru esetében a megrendelő feltételezi, hogy gyártáskor betartották azokat a termékek méreteire, minőségeire vonatkozó konkrét (DIN) előírásokat, amelyekben szerződéskötéskor megállapodtak. A beszállító kijelenti, száz százalékig garantálni tudja, hogy betartották ezeket az előírásokat.

8. Hiányjelentés
Miután megállapította, hogy minden adott volt a szóban forgó ügylet szabályszerű lebonyolításához, a megrendelőnek haladéktalanul írásban jelentenie kell a beszállító felé a szállítmányban tapasztalt hiányosságokat. E tekintetben a beszállító lemond arról, hogy ellenvetéssel éljen a késedelmes reklamáció miatt. A számlaösszeg megfizetése még nem jelenti azt, hogy a megrendelő elismerte a szállítmány hiánymentességét.

9. Szavatosság
A megrendelőt minden részletre kiterjedően megilleti a törvény által előírt kártérítési jogosultság, amennyiben hiányosságokat észlel a terméken; a megrendelőnek minden esetben jogában áll eldönteni, hogy a hiányosság megszüntetését avagy új termék leszállítását kéri. Kifejezetten érvényben marad a megrendelő kártérítés igénylési joga, különösen ha az új termék helyett a kár megtérítését kéri. A megrendelő jogosult maga megszüntetni a hiányosságot a beszállító költségén, amennyiben a késedelmes teljesítés miatt veszélyes helyzet áll elő, de különösen ha a sürgősség esete forog fenn. A fenti jog érvényesítésének időtartama a kárveszély átszállásától számított 24 hónap. Pótalkatrész leszállítása vagy a hiányosság megszüntetése esetén a szavatossági idő újraindul. A megrendelő nem mond le a szavatossági jogairól az előterjesztett rajzok átvétele vagy elfogadása által. Egyebekben a vonatkozó törvényi rendelkezések vannak érvényben. A baleset megelőzési előírások ill. a szakszövetségek, az iparfelügyelet és hasonló szervek biztonsági ajánlásainak betartásáért a beszállító felel. Ugyancsak a beszállító felel azért, hogy a leszállított tárgyak használatakor illetve azok alkalmazása esetén harmadik fél oltalmi jogai ne sérüljenek. A megrendelő többi joga ezáltal érintetlen marad. Amennyiben beszállító teljesítésével oltalmi jogok megsértése miatt harmadik fél igényt támaszt Megrendelővel szemben,a beszállító köteles a megrendelőt az első felszólításra mentesíteni ezektől az igényektől, beleértve minden szükséges ráfordítást is, mely a beszállító számára felmerül a harmadik fél által támasztott igények elhárításával kapcsolatosan. A mentesítési igények elévülése ideje 3 év, a harmadik fél részéről történő kártérítési igény megrendelővel szembeni támasztásának megismerésétől számítva, de legkésőbb 10 évvel a termékek leszállítása után.

Amennyibe a harmadik fél igénye egy olyan termékkáron alapul, melyért a beszállító felelős, így a beszállító köteles a megrendelőt az első felszólításra mentesíteni minden a harmadik féltől bejelentett igénytől, beleértve a szükséges ráfordításoktól, melyek az igények elhárítása során felmerül, amennyiben a beszállító az okot a saját hatalmi és szervezeti részlegén belül határozta meg. Amennyiben a megrendelő rákényszerül az előző fejezetben leírt káreset alapján egy visszahívási akció végrehajtására, így a beszállító köteles megtéríteni a megrendelő minden ezzel a visszahívási akcióval kapcsolatosan felmerült költségét. A megrendelő többi joga ezáltal érintetlen marad.

10. Pótalkatrész beszerzési kötelezettség
A beszállító kötelezi magát, hogy a kopó alkatrészekre feladott megrendeléseket az utolsó szállítást követően minimum 10 évig és az egyéb pótalkatrész megrendeléseket minimum 7 évig teljesíti.

11. Gyártóeszközök / Anyagszállítás
A gyártóeszközök, úgy mint a modellek, minták, süllyesztékek, szerszámok, idomszerek, rajzok és hasonlók, amelyeket a megrendelő bocsátott a beszállító rendelkezésére illetve amelyeket a beszállító saját költségére maga gyártott le a saját megadása szerint, valamint a szerződés alapján a megmunkálás és feldolgozás végett a beszállítónak díjtalanul átadott anyag és segédanyag a megrendelő tulajdonában maradnak és írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen módon nem adhatók át illetve más módon nem engedhetők át használatra harmadik félnek, vagy harmadik fél érdekében fel nem használhatók. Ugyanez vonatkozik az említett gyártóeszközök segítségével előállított termékekre és azokra a gyártóeszközökre is, amelyeknél a megrendelő csak részarányos összeget fizetett. A beszállító felel az őt ért veszteségért vagy rongálódásért. A beszállító köteles a megrendelőnek szánt anyagot a kereskedő köteles gondosságával őrizni és haladéktalanul a megrendelő tudomására hozni, amennyiben lefoglalják, lefoglalás fenyegeti vagy a megrendelő igényét egyéb veszély fenyegeti. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott gyártóeszközök esetében pl. eltérések adódnak a minták és a rajz között, még a termelés elkezdése előtt a gyártónak utalnia kell az eltérésekre a megrendelő előtt.

12. Tulajdonjog fenntartása
A megrendelő által leszállított anyag minden esetben feltétel nélkül a kizárólagos tulajdonában marad, függetlenül attól, hogy milyen mértékű megmunkálást végeznek rajta. Abban az esetben, ha az anyagot feldolgozzák, a közbenső- vagy végtermék a megrendelő tulajdonába megy át, tehát a Ptk 950 § 1. pontja értelmében ő számít a gyártójának. A beszállító csupán letéteményesnek számít. Ez a rendelkezés akkor is érvényben van, ha az új termékek értékesebbek a leszállított dolgoknál, de a feldolgozott áru csak a tulajdonjog fenntartása mellett leszállított dolgok értékét kitevő összegben szolgálhat biztosítékként a megrendelő számára.

13. Idegen munkaerő
Amennyiben a megrendelő külső cégek által rendelkezésre bocsátott munkaerőt foglalkoztat a telephelyén, a foglalkoztatottaknak alkalmazkodniuk kell a hatályos üzemi előírásokhoz. A teljesített munkaidő kiszámításánál csak azokat a munkalapokat kell figyelembe venni, amelyeket a megrendelő megbízottja aláírásával látta el. Az esetleg bekövetkező balesetekért a beszállító a saját felelősségi körén belül felel.

14. Erőhatalom
Minden olyan üzemzavar, leállás vagy üzembezárás és egyéb ok vagy esemény, amelyek a megrendelő üzemének működését korlátozzák vagy károsan befolyásolják, feljogosítja a megrendelőt, hogy elhalassza az elfogadott átvételi kötelezettségek teljesítését illetve hogy részben vagy egészében elálljon a szerződéstől. Ebből kifolyólag a beszállító nem támaszthat kártérítési igényeket.

15. Titoktartás
A beszállító köteles üzleti titoknak tekinteni a megrendeléseket és azokkal összefüggésben álló részleteket. A beszállító nem használhatja fel az üzleti kapcsolatok tényét reklámozási vagy arculat kialakítási célokra.

16. Adatvédelem
A szövetségi adatvédelmi törvény keretében a megrendelő jogosult feldolgozni az üzleti kapcsolatok révén tudomására jutott személyes adatokat.

17. Teljesítési hely és bírói illetékesség
A teljesítés helye annak a gyártóműnek a székhelye, amelynek a terméke(ke)t szállítják. Valamennyi gyártóművel kapcsolatos esetben Everswinkel-nek megfelelően a Warendorfi Járásbíróság illetve a Münster-i Tartományi Bíróság illetékes. A megrendelő azonban jogosult a beszállító székhelye szerint illetékes bíróságokhoz is folyamodni. Az 1964 VII. 1-én kelt Hágai Egyezmény vételi jogról szóló részének és az Egyesült Nemzetek 1980 IV. 11-én kelt, a nemzetközi áruvásárlásról szóló egyezményében foglalt rendelkezéseknek az alkalmazása ki van zárva. Ebben a tekintetben a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje érvényes.

18. Részleges hatálytalanság
Egyes fenti rendelkezések esetleges hatályának megszűnése nem érinti a többi rendelkezés és szerződés hatályának fennmaradását.

menu
A PRÄZI cookie-kat használ annak érdekében, hogy webhelyünkön az Ön látogatása kényelmesebb legyen. Az „OKAY” gombra kattintva Ön – a cookie-beállításainak megváltoztatása nélkül – beleegyezését adja számunkra a cookie-k használatához. További információkért olvassa el a cookie-kkal kapcsolatos irányelveinket.
OKAY