🔒
Welcome at Praezi >Login Webshop
search languages menu
DEENnlFRITplhuRU

Nákupní podmínky

PRÄZI-FLACHSTAHL AG / PRÄZI-FÖRDERTECHNIK GmbH / PRECIZ s.r.o. / CONTAREX Agrotechnika Kft. / UNIEMETAAL B.V.

Stav k 1.11.2009

Nákupní podmínky ke stažení PDF

1. Nabídky
Dodavatel musí v nabídkách dodržovat přesně podmínky poptávky, pokud se týká druhu, množství a vlastností, a v případě odchylek musí na ně výslovně upozornit. Nabídky musí probíhat bezplatně.

2. Přidělení zakázky
Objednávky a ujednání jsou závazné jen tehdy, pokud jsou předány na objednávkových formulářích objednatele s řádným podpisem a jsou dodavatelem potvrzeny ve lhůtě do 10 dnů. Změny zakázky vyžadují stejnou formu. Jestliže nedojde v dané lhůtě k potvrzení, je objednatel oprávněn od zakázky odstoupit. Převedení zakázky na třetí osobu není bez souhlasu objednatele dovoleno. Změny produktu, popřípadě změny ve výrobě dodavatele, které vedou ke změně specifikace, výkresů nebo standardů kvality, nebo vedou jiným způsobem k následkům na provozní bezpečnosti a funkci produktu objednatele, jsou dovoleny pouze s písemným předchozím souhlasem objednatele. Pokud se potvrzení dodávky odlišuje, platí tyto nákupní podmínky v případě, že je objednatel neodmítne. Odchylky platí pouze tehdy, když na ně dodavatel ve zvláštním sdělení výslovně upozornil a odchylka byla objednatelem výslovně písemně akceptována. Jestliže dodavatel ve zvláštním sdělení upozorní na odchylky, objednatel může zakázku zrušit, aniž by vůči němu mohly být uplatněny nároky jakéhokoli druhu.

3. Termíny dodání a plnění
Dodávka bude provedena v termínech, uvedených v objednávkách, jednotlivých odvolávkách nebo v plánech dodávek, závislých na sériové výrobě, které jsou podstatnou součástí smlouvy. Dodací lhůty jsou závazné také tehdy, když dodavatel odvolávku objednatele do 7 dnů nerozporuje. U bezchybných dodávek, u kterých nebyla dodržena dodací lhůta, je objednatel oprávněn podle svého uvážení požadovat náhradní dodávku, nebo náhradní dodávku a náhradu škody za opožděné plnění, popřípadě po určení a uplynutí přiměřené náhradní lhůty požadovat namísto plnění náhradu škody za nesplnění dodávky, nebo odstoupit od smlouvy. Příjem zpožděné dodávky nebo plnění neznamená, že se objednatel vzdává pokračujících nároků ze zpoždění dodávky. Objednatel může od smlouvy odstoupit bez určení náhradní lhůty také v případě, že dodavatel překročení lhůty dodání nezavinil, když to vyžaduje naléhavost plnění dodávky z důvodu vlastního závazného termínu objednatele. Dodavatel musí objednateli včas oznámit objednateli předvídatelná zpoždění dodávky.

4. Platební podmínky a platební lhůty
Platba následuje 14 dní po obdržení faktury s 3% skontem nebo 90 dní po obdržení faktury v plné výši bankovním převodem, šekem, vlastní směnkou nebo směnečnou pohledávkou. Jestliže zboží přijde později než faktura, řídí se lhůta skonta podle data příchodu zboží. Také v případě, že při průběžných dodávkách za každou jednotlivou dodávku obdrží objednatel zvláštní fakturu, je oprávněn, aniž tím budou dotčena existující zvláštní ujednání, sčítat vždy na konci týdne částky k úhradě, bez ztráty nároku na odečtení dohodnutého skonta. Nárok objednatele na skonto nepropadá také při platbách vlastní nebo cizí směnkou. Reklamace dodávky opravňují objednatele k pozastavení splatných plateb. Je zvláště oprávněn započítat pohledávky vůči vzájemným dodávkám. Postoupení pohledávek na třetí osoby bez písemného souhlasu objednatele není dovoleno.

5. Doprava, obaly, pojištění a přechod rizika
Dodávky se uskutečňují franko do příslušného závodu objednatele, včetně obalů a dopravy, pokud není písemně ujednáno jinak. Riziko zasílání nese v každém případě dodavatel. Pro všechny obchodní doložky platí podmínky Incoterms, vydání 2000. U “dodávek ze závodu” přechází rizika na objednatele:

a) U zásilek zboží poštou, expresní nebo kusovou přepravou železnicí, okamžikem předání materiálu poště, železnici, popřípadě zasílatelské službě.
b) U zásilek nákladním automobilem nebo vagónem okamžikem ukončení řádného naložení na přepravní prostředek.

Zpětná přeprava obalů se provádí pouze tehdy, jestliže to bylo ujednáno a hodnota obalu je uvedena v oznámení o zásilce.

6. Vstupní kontrola a kontrola kvality
Před odesláním výrobků je dodavatel je povinen provést obsáhlou kontrolu dodávky z hlediska kvality a jejího množství. Součástí úplné dodávky jsou potvrzení o kontrole, pokud to bylo požadováno v objednávce. Při objednávkách specifických hmotností je nutno vykázat každou jednotlivou položku. Ze strany objednatele postačuje namátková vstupní kontrola počtu kusů, rozměru a hmotnosti, aniž by byla dotčena jakákoli záruční povinnost dodavatele podle oddílu 9. Převzetí dodávky se provádí s výhradou přezkoušení správnosti a způsobilosti a jinak podle kvalitativních předpisů objednatele.

7. Záruka
U dodaného zboží se předpokládá dodržení dohodnutých předpisů (norem DIN), specifických pro daný výrobek, týkajících se rozměrů, kvality apod. Dodavatel výslovně ručí za dodržení těchto specifikací.

8. Reklamace vad
Objednatel musí vady dodávky neprodleně písemně dodavateli oznámit, jakmile je při řádném provádění svých činností na základě daných skutečností zjistí. Dodavatel se tímto vzdává námitek proti pozdnímu uplatnění reklamace. Zaplacení faktury neznamená, že dodávka byla uznána bez závad.

9. Ručení za vady
Objednateli náleží v nezkrácené výši zákonné nároky z vad; objednatel je v každém případě oprávněn podle uvážení požadovat po dodavateli odstranění vad nebo dodávku nového zboží. Právo na náhradu škody, zvláště náhradu škody místo plnění, zůstává objednateli výslovně vyhrazeno. Objednatel je oprávněn provést sám odstranění vad na náklady dodavatele, jestliže hrozí nebezpečí prodlení nebo jestli je nutno zvláště spěchat. Promlčecí lhůta je 24 měsíců, počítáno od okamžiku přechodu rizika. Při náhradní dodávce nebo odstranění vady běží záruční lhůta znovu. Převzetím nebo schválením předložených výkresů se objednatel nevzdává nároků na záruční plnění. Dále platí příslušná zákonná ustanovení. Dodavatel přebírá odpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů na ochranu zdraví při práci, popřípadě doporučení odborných zájmových svazů, živnostenského úřadu a dalších. Dodavatel ručí za to, že u dodaných předmětů a ani při jejich použití nedojde k porušení chráněných práv třetích osob. Pokračující zákonné nároky objednatele tím zůstávají nedotčeny. Jestliže jakákoli třetí osoba uplatní vůči objednateli nároky z důvodu porušení zákonem chráněných práv, dodavatel se zavazuje, že objednatele po první výzvě zprostí těchto nároků, včetně všech nezbytných nákladů, které objednateli v souvislosti s uplatněním těchto nároků třetími osobami a s jejich odvrácením vznikly. Promlčecí lhůta ke zproštění těchto nároků činí 3 roky, počítáno od okamžiku, kdy se objednatel o uplatnění nároku třetích osob dozvěděl, nejpozději však po 10 letech od dodání věci.

Jestliže jakákoli třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok na náhradu škody z důvodu poškození výrobku, za které dodavatel zodpovídá, dodavatel se zavazuje, že objednatele po první výzvě zprostí těchto nároků, včetně všech nezbytných nákladů, které objednateli s jejich odvrácením vznikly, pokud dodavatel příčinu poškození určil v okruhu své působnosti nebo organizace. Jestliže objednatel musí z důvodu škodního případu ve smyslu předchozího odstavce provést stažení výrobků od zákazníků, je dodavatel povinen nahradit objednateli všechny náklady, které mu vzniknou při stahování výrobků od zákazníků nebo v souvislosti s ním. Pokračující zákonné nároky objednatele tím zůstávají nedotčeny.

10. Povinnost obstarávání náhradních dílů
Dodavatel se zavazuje provádět dodávky spotřebních dílů ještě nejméně 10 let a dodávky ostatních náhradních dílů nejméně 7 let po poslední dodávce produktu.

11. Výrobní prostředky / dodávky materiálu
Výrobní prostředky, jako jsou modely, vzory, matrice, nástroje, šablony, výkresy a podobně, které objednatel poskytl dodavateli, nebo které dodavatel pořídil podle svých údajů a na své náklady, a dodavateli bezplatně v rámci zakázky poskytnutý materiál a pomocná zařízení ke zpracováni a k opracování zůstávají majetkem objednatele a nesmí být předány nebo jiným způsobem přenechány bez písemného souhlasu třetím osobám k využití, nebo využívány pro třetí osoby. Stejné ujednání platí také pro předměty, které byly vyrobeny za použití výše uvedených výrobních prostředků, a také pro výrobní prostředky, u kterých se objednatel podílel pouze zčásti na úhradě nákladů. Dodavatel ručí za jejich ztrátu nebo poškození. Dodavatel je povinen materiál pro objednatele přechovávat s péčí řádného hospodáře a je dále povinen dodavatele neprodleně vyrozumět, jestliže majetek bude brán do zástavy nebo na něj bude hrozit exekuce nebo bude jeho nárok ohrožen jiným způsobem. Pokud se u poskytnutých výrobních prostředků vyskytly odchylky, např. mezi vzorkem a výkresem, musí být objednatel před započetím výroby na tyto odchylky upozorněn.

12. Výhrada vlastnictví
Objednatelem dodaný materiál zůstává v každém případě v jeho neomezeném vlastnictví, bez ohledu na to, v jakém rozsahu dojde k jeho zpracování. V případě zpracování získává objednatel do svého vlastnictví také polotovary nebo konečné produkty, je tedy považován za jejich výrobce ve smyslu §950 odst. 1 BGB (občanský zákoník SRN). Dodavatel je pouze jejich přechovavatelem. To platí také tehdy, jestliže nové výrobky mají vyšší hodnotu než dodané věci, zpracované zboží ale slouží k zajištění nároků objednatele pouze do výše hodnoty věcí, které byly dodány s výhradou vlastnictví.

13. Cizí pracovní síly
Pracovníci cizích firem, zaměstnaní v areálu objednatele, jsou povinni podřídit se platným provozním předpisům. Výpočet odpracované pracovní doby bude uznán pouze na základě výkazů práce, které budou podepsány objednatelem. Za případné nehody ručí v rozsahu své odpovědnosti dodavatel.

14. Vyšší moc
Provozní poruchy jakéhokoli druhu, stávky nebo bojkoty a jiné příčiny nebo události, které povedou k omezení nebo k narušení provozu objednatele, jej opravňují k odložení převzatých závazků k převzetí zboží nebo odstoupit zčásti nebo úplně od smlouvy. Dodavatel z toho nemůže vyvozovat žádné své nároky na náhradu škody.

15. Ujednání o utajení
Dodavatel je povinen nakládat s objednávkami a z nich vyplývajícími podrobnostmi jako s obchodním tajemstvím. Dodavatel nesmí využívat obchodního vztahu s objednatelem k reklamním účelům nebo je sdělovat veřejnosti.

16. Ochrana osobních údajů
Objednatel je ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje, které obdrží v rámci obchodních vztahů.

17. Místo plnění a místní příslušnost soudu
Místem plnění je příslušné sídlo podniku, který je příjemcem dodávky. Místně příslušný soud všech podniků je dán sídlem v Everswinkelu, takže příslušným soudem je obvodní soud Warendorf nebo zemský soud Münster. Objednatel je avšak oprávněn obracet se také na soudy, příslušné podle sídle dodavatele. Aplikace Haagské úmluvy o uzavírání smluv 1964 z 1.7.1964 a ustanovení vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11.4.1980 je vyloučena. Platí právo Spolkové republiky Německo.

18. Dílčí neúčinnost
Případná neúčinnost jednotlivých shora uvedených ustanovení se nedotkne účinnosti ostatních ustanovení smlouvy.

menu
Společnost PRÄZI využívá soubory cookies, aby byla vaše návštěva na našich stránkách pohodlnější. Kliknutím na tlačítko „OKAY“ bez změny svého nastavení pro soubory cookies nám dáváte svůj souhlas s používáním souborů cookies. Další informace si prosím přečtěte v našich Zásadách pro soubory cookies.
OKAY